Statuten

Statuten en ledenbeleid

 

Hoe is het ledenbeleid binnen de ChristenUnie geregeld?

De ChristenUnie is een politieke partij, die met zoveel mogelijk christenen uit de Nederlandse samenleving gestalte wil geven aan de opdracht om het Woord van God als uitgangspunt te nemen voor ons politieke handelen.
  • De ChristenUnie heeft haar politieke overtuiging neergelegd in een Kernprogramma, dat gezien mag worden als een nadere uitwerking van de ‘Unieverklaring’ en gebaseerd is op de ‘Uniefundering’.
  • Daarmee geven we aan, dat onze politieke visie gebaseerd en genormeerd is door de Bijbel, het Woord van God. Ook erkennen we zo, dat de Bijbel gezag heeft over heel het leven, dus ook over het staatkundige leven.
De Unieverklaring en de Uniefundering zijn de twee documenten om onze uitgangspunten te bewaken en te toetsen. Daarin komt tot uiting, dat de ChristenUnie in al zijn geledingen de Bijbel als grondslag heeft en houdt. Leden, bestuursleden en politici van de ChristenUnie worden door ondertekening van deze verklaring gehouden hiermee volledig in te stemmen.
  • De Uniefundering verwijst ook naar de Drie formulieren van Eenheid, de belijdenisgeschriften van de reformatie. Deze laten zien uit welke traditie de ChristenUnie is voortgekomen.
  • Christenen die onze politieke overtuiging delen, daarmee kunnen instemmen en daar hun steun aan willen geven, mogen weten dat onze politieke overtuiging en visie steeds wordt ontwikkeld uit en getoetst aan Gods Woord, zoals dat verstaan wordt vanuit het reformatorische gedachtegoed.
  • Met de ondertekening van de Unieverklaring en- fundering wordt dus ingestemd met onze politieke overtuiging, de wijze waarop die tot stand komt en waaraan deze getoetst wordt.
  • Aan nieuwe leden wordt geen instemming gevraagd met de reformatorische belijdenisgeschriften (Drie formulieren van Eenheid). Er wordt alleen instemming gevraagd met de politieke overtuiging van de ChristenUnie die voortkomt uit dit gedachtegoed.
  • De ChristenUnie kiest uit overtuiging en met dankbaarheid voor een politieke samenwerking met christenen uit verschillende kerken en gemeenten. Deze samenwerking en deze overtuiging bindt ons samen om politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen.