Jaarverslag

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag van 2015 begon ik met de perikelen rond de herindeling. De Provinciale Staten hadden net aan de herindelingsnoodrem getrokken en de gemeente Haren verplicht om fusiegesprekken met Groningen en Ten Boer te gaan voeren. Terugkijkend op 2016 weten we hoe dat heeft uitgepakt. De gemeente wilde alleen meewerken voor het deel waartoe zij verplicht werden. Voor het overige ging de spreekwoordelijk kont tegen de kribbe. Er is heel wat afgeruzied. Zelfs de rechter is er aan te pas gekomen. Inmiddels hebben de Provinciale Staten het advies naar de Minister gestuurd en is het afwachten wat de hernieuwde regering hier van zal gaan vinden. We wachten af. Hoe dat afloopt, leest u volgend jaar in het jaarverslag...

Helaas heeft de herindelingskwestie tot een behoorlijke polarisatie geleid. Degenen onder u die wel eens naar een info avond zijn geweest, zal ervaren hebben dat de sfeer ronduit grimmig is geworden. Ook op de publieke tribune van de gemeenteraad is eenzelfde sfeer voelbaar. Zonder last of ruggespraak uitkomen voor je principes in de gemeenteraad, vereist met enige regelmaat een sterke ruggegraat. Terugkijkend op 2016, schieten mij de woorden van Mozes aan Jozua door het hoofd: “weest vastberaden en standvastig“. Het zijn niet altijd de meest luidruchtigen die gelijk hebben.

Tegelijk passen daar ook de woorden van Paulus bij: “ Uw vriendelijkheid zij bij alle mensen bekend“. Een levensstijl die past bij de wijze van politiek bedrijven. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we blijven in ieder mens allereerst een schepsel van God zien. Dat is en blijft de grondhouding om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. We blijven ons onderscheiden door betrouwbaar te zijn in de samenwerking en we blijven naastenliefde in de omgang met anderen tonen. Ook als onze politieke opvattingen sterk uiteen liggen.

Het bestuur bestaat nog steeds uit vier man. Kijkend naar de besturen van Groningen en Ten Boer, dan is dat een luxe uitgangspositie. Aangezien wij er nog steeds van uit gaan dat de fusie daadwerkelijk plaats zal gaan vinden, zijn in de afgelopen periode contacten gelegd met de besturen van de Groningen en Ten Boer. We trekken zoveel als mogelijk samen op. Gelet op de verwachte fusie, zal het bestuur voorlopig niet verder meer op zoek gaan naar extra bestuurslid.

De contacten tussen bestuur en fractie blijven goed, al zijn er vanuit het bestuur wel zorgen over continuïteit binnen de fractie, bijvoorbeeld door het vertrek van Pieter. Dieta is doorgaans aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Het bestuur is omgekeerd bij tourbeurt zo veel mogelijk aanwezig bij de raadsvergaderingen. Daarnaast is er vaak informeel contact via de mail, app, telefoon of gewoon in persoon op straat en in de kerk. 
Het bestuur ziet dat in 2016 het werk door het bestuur en de fractie met veel enthousiasme is uitgevoerd. We zijn God dankbaar dat hij ons de mogelijkheden geeft om politiek te bedrijven en daaraan ook Zijn zegen verbindt. Dat we Zijn liefde mogen uitdragen. Zowel in de politieke keuzes die gemaakt worden, als ook in de wijze waarop we binnen politiek Haren met elkaar omgaan.

Namens de ChristenUnie Haren,

Gerjan Heidema, voorzitter

Secretariaat : secretaris@haren.christenunie.nl

 

Jaarverslag 2015 van de ChristenUnie te Haren

 

Bestuurlijk gezien, was 2015 een relatief rustig jaar. Dat zal dit jaar wel anders zijn! Op moment van schrijven, hebben de Provinciale Staten aan de herindelingsnoodrem getrokken en de gemeente Haren verplicht om fusiegesprekken met Groningen en Ten Boer te gaan voeren. Hoe dat afloopt, leest u volgend jaar in het jaarverslag.

 

In 2015 heeft de CU oppositie gevoerd. Het is de toon die de muziek maakt. De CU heeft constructieve handreikingen gedaan aan de raad en het college. De CU heeft meermalen aangegeven dat zelfstandigheid een groot goed is. Als we zelfstandig kunnen blijven, moeten we dat vooral doen, maar laten we vooral ook een handreiking doen aan Groningen en Ten Boer. Met de wetenschap van nu, was dat een profetische benadering.

 

Los van deze perikelen kunnen we concluderen dat het hoofdpijndossier DHE 5/6 inmiddels is gesloten en dat de woningverkoop (boven verwachting) goed verloopt. Ook ten aanzien van de overheveling van zorgtaken van het Rijk aan de gemeente, zijn vooralsnog geen grote problemen gerezen. Het bestuur kan tevreden constateren dat de CU en de (steun)fractie zich niet rancuneus hebben opgesteld in de richting van de coalitie en het college. We blijven ons onderscheiden door betrouwbaar te zijn in de samenwerking en we blijven naastenliefde in de omgang met anderen tonen. Ook als onze politieke opvattingen sterk uiteen liggen.

 

Na de verkiezingen in 2014 heeft Alexa Schook haar taken binnen het bestuur neergelegd. Afgelopen jaar heeft het bestuur gezocht naar een geschikte kandidaat om haar op te volgen. Vooralsnog heeft die zoektocht geen succes gehad. Aan de andere kant, gelet op het ‘komkommerjaar’ was versterking nog niet echt nodig. Gelet op de roerige periode die we in lijken te gaan, zal het bestuur in 2016 weer meer werk gaan maken van die zoektocht.

 

De contacten tussen bestuur en fractie blijven onveranderd goed. Dieta of iemand van de (steun)fractie is doorgaans aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Omgekeerd probeert het bestuur  iedere raadsvergadering iemand af te vaardigen om de discussies in de raad bij te wonen. Daarnaast is er vaak informeel contact via de mail, app, telefoon of gewoon in persoon op straat en in de kerk.

 

Ook in 2015 hebben we als bestuur geconstateerd dat het werk door het bestuur en de fractie met veel enthousiasme is uitgevoerd. We zijn blij en dankbaar dat we in Haren, zeker in een tijd waarin onze gemeente o.a. als ‘arrogant’ wordt bestempeld, we een ander en christelijk geluid kunnen laten horen. We zijn God dankbaar dat hij ons de mogelijkheden geeft om politiek te bedrijven en daaraan ook Zijn zegen verbindt. Dat we Zijn liefde mogen uitdragen. Zowel in de politieke keuzes die gemaakt worden, als ook in de wijze waarop we binnen politiek Haren met elkaar omgaan.

 

Namens de ChristenUnie Haren,

 

Gerjan Heidema, voorzitter

Secretariaat : secretaris@haren.christenunie.nl

Jaarverslag 2014 van de ChristenUnie te Haren

 

In 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De duidelijke stellingname van de ChristenUnie heeft vermoedelijk stemmen gekost. Als bestuur zijn we dankbaar dat desondanks dat, er toch een stevige zetel in de raad is overgebleven. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en kunnen we ook terugkijken op de nieuwe oude rol die de ChristenUnie in Haren weer ter hand heeft genomen, het voeren van oppositie.

 Zoals gezegd, inmiddels is de storm van de verkiezing gaan liggen. Het fusieproces met Tynaarlo is gaande. De Raad van State heeft het bouwplan DHE 5/6 goedgekeurd. Al met al reden om de thema’s die de ChristenUnie belangrijk vindt, weer prominent op de agenda te krijgen. Daarbij denken we vooral aan de overheveling van de zorgtaken vanuit het Rijk aan de gemeente. Voor het overige hecht het bestuur met name aan de wijze waarop binnen de raad, de fractie en het bestuur met elkaar wordt omgegaan. Er zijn lokaal niet veel ‘echte  ChristenUnie thema’s’. We kunnen ons daarom het beste onderscheiden door eerlijk en betrouwbaar te zijn in de samenwerking en naastenliefde in de omgang met de ander te tonen.

 Het bestuur is met een volledige bezetting de verkiezingen ingegaan. Na de verkiezingen heeft Alexa Schook haar taken binnen het bestuur neergelegd. Haar taken zijn over de overige bestuursleden verdeeld, waarbij Henk Velvis met name de PR op zich heeft genomen. Het bestuur is nog op zoek naar een vervanger voor haar.

 De contacten tussen bestuur en fractie verlopen prima. Er is bijna altijd een vertegenwoordiger van de fractie aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Omgekeerd probeert het bestuur  iedere raadsvergadering iemand af te vaardigen om de discussies in de raad bij te wonen. Het bestuur heeft daarnaast (onlangs) met ieder raadslid voortgangsgesprekken gevoerd. In die gesprekken is door het bestuur onder andere de waardering voor de wijze waarop het ChristenUnie standpunt is en wordt verwoord, uitgesproken.

 We kunnen als bestuur  constateren dat in 2014 het werk door het bestuur en de fractie met veel enthousiasme is uitgevoerd. We zijn blij en dankbaar dat in de Provinciale Statenverkiezing van 2015 de ChristenUnie meer stemmen heeft gekregen dan in 2011, en dat terwijl de opkomst lager was! We zijn God dankbaar dat Hij ons de mogelijkheden geeft om politiek te bedrijven en daaraan ook Zijn zegen verbindt. Dat we Zijn liefde mogen uitdragen. Zowel in de politieke keuzes die gemaakt worden, als ook in de wijze waarop we binnen politiek Haren met elkaar omgaan.

 

Namens de ChristenUnie Haren,

 Gerjan Heidema, voorzitter.

 Secretariaat : secretaris@haren.christenunie.nl