fractielid Dieta Praamstra

Dieta Praamstra raadslid

Op 1 oktober 2012 is Dieta Praamstra geïnstalleerd als raadslid.

Al eerder, namelijk op 23 maart 2009, viel haar die eer ten deel, toen ze, net zoals in dit jaar, Theo Berends ging vervangen omdat Theo wethouder werd.
Al vele jaren draaide Dieta mee in de zogenaamde schaduwfractie, (tegenwoordig gewoon fractie genoemd) Zij stond op nummer 2 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, net zoals dat het geval was bij de verkiezingen van 2006.
We wensen Dieta Gods zegen toe bij haar taak.

reactie op Begroting

Dank u voorzitter

Geloof ,hoop en liefde is een spreuk  waaraan wij als ChristenUnie veel waarde hechten.  De ChristenUnie heeft de Bijbel als basis. Uit de Bijbel halen wij onze inspiratie  en we willen de hoop en de verwachting  houden op een goede  toekomst. En zonder liefde kan niemand leven. Het omzien naar elkaar  en in goede harmonie met elkaar werken is dus ook een heel belangrijk punt bij de ChristenUnie.  Daarop zijn wij op aanspreekbaar.

De begroting betekent: vooruit kijken en die blik in de toekomst doet de ChristenUnie wel met de nodige zorg. Er komen grote bezuinigingen op ons af. En nu met het nieuwe regeerakkoord  is het nog weer onduidelijker geworden hoeveel dat zal zijn.  Dus moeten we keuzes maken en dat is moeilijk want dat gaan de burgers  voelen ook al willen we dat liever niet.

Met de wetenschap die we nu hebben vindt de ChristenUnie het jammer dat de bijdrage van de politieke partijen alleen maar op de website stond en niet in de krant,

We spreken wel de hoop uit dat we de besluiten die we vandaag gaan nemen met een zo’n groot mogelijke meerderheid zullen doen.

Ik loop nu de begroting in grote lijnen langs.

Op een sobere aanpak van een aantal punten, waaronder de nieuwjaarsreceptie, is  de ChristenUnie niet  tegen. Wel vinden we het belangrijk dat het er wel blijft. Het is een goed moment om met de burgers in contact te komen, zeker na de ervaringen van 21 september.

Met het evt versoberen van het onderhoud van de begraafplaats is de ChristenUnie het wel  eens. Maar we moeten zorgen dat het netjes blijft. De begraafplaats is  net als al het andere groen een onderdeel van het openbaar groen. Is het een idee om de kosten van het onderhoud nog meer te spreiden over de burgers?  We zijn geen voorstander van het e.v.t. privatiseren.  Daar moet je heel erg mee oppassen.  Privatisering blijkt vaak geen oplossing van problemen,maar slechts een verschuiving daarvan en eindigt in een verslechtering omdat private partijen niet altijd uit zijn op openbaar belang. Een slecht onderhouden begraafplaats doet veel schade aan de beeldvorming van het dorp. Uitbesteding, maar onder eigen toezicht houden, is iets heel anders!

 

 Het binnenklimaat van scholen vindt de ChristenUnie erg belangrijk. Kinderen moeten in een gezonde  en schone omgeving lessen kunnen volgen. Hoe is dat hier in Haren? Hoe staat het met het project  ”frisse scholen”?

De ChristenUnie heeft landelijk regelmatig aandacht gevraagd voor het alcoholgebruik van jongeren. In West Friesland zijn een vijftal gemeenten een vijf jaar geleden begonnen met het terugdringen van alcohol in sportkantines. In samenspraak met ouders en  verenigingen hebben ze een afspraak gemaakt dat het fris goedkoper en het bier duurder is geworden. Het is niet zo dat er helemaal niet gedronken mag worden maar door deze maatregel wordt er zeker door de jongeren veel minder alcohol gedronken. Want het is nog altijd zo: Jong geleerd, oud gedaan.     Is het een idee om dit te onderzoeken om er in de toekomst iets mee te gaan doen?   

Zo het nu lijkt wordt de subsidie voor de peuterspeelzalen in januari 2013 stopgezet. Als dat gebeurt, dan zal dat betekenen dat een aantal kinderen in de toekomst niet meer op de speelzaal komt, omdat de kosten voor ouders met één inkomen te hoog worden. De ChristenUnie vindt dat heel jammer want zo wordt een aantal kinderen van een voorziening uitgesloten die voor hun ontwikkeling heel belangrijk is. Ook zal dat nog een nadeel voor hen  zijn als ze naar de basisschool gaan.   Ze hebben dan mogelijk een evt achterstand op de andere leerlingen. Dit omdat ze de voorschoolse educatie missen.

Het leerlingenvervoer heeft in heel veel gemeenten een tekort. Maar op pag 26 staat dat de huidige km prijs voor Haren zeer gunstig is. Dus geen tekort in Haren?

Dat het college wil inzetten op het aanmoedigen van participatie en eigen inzet  van inwoners vindt de ChristenUnie heel goed. En wij willen het noaberschap daar nog aan toevoegen. We moeten als gemeente en gemeenschap  de zorg goed op peil houden voor mensen die niet of niet voldoende voor zichzelf kunnen zorgen, En dat dit moeilijk wordt door alle bezuinigingen die op ons afkomen is duidelijk. Daar zullen we  in de toekomst ook nog veel over moeten praten en keuzes in moeten maken. Maar het helpen in je eigen buurt daar kan iedereen nu al mee beginnen! En vrijwilligers blijven onmisbaar. Daar wil de ChristenUnie een ieder die daar heel hard in werkt voor bedanken. Zonder hun inzet zou het nog veel moeilijker zijn om alles rond te krijgen. Denk maar inzet van vrijwilligers na 21 september.

De bibliotheek is ook een lastig onderwerp. Immers het is een voorziening waar heel veel mensen gebruik van maken. Toch is de bibliotheek genoodzaakt om de Dickensroom al af te stoten als gevolg van een bezuiniging. Wat gaat er nog meer wegvallen? De ChristenUnie hecht er veel waarde aan dat deze voorziening in de toekomst er blijft.

De ChristenUnie hoopt dat de grote projecten tot uitvoering komen. Wij vertrouwen erop dat het college hier weloverwogen mee omgaat en dat als er veranderingen zijn (zowel positief als negatief), de raad daarover tijdig en volledig wordt geïnformeerd.

Het streven om in 2015 als organisatie klimaatneutraal te zijn en om in 2030 de CO2-uitstoot van de gemeente met 25% te reduceren ten opzichte van 2009 onderschrijft de ChristenUnie van harte.

Betaald parkeren achteraf daar was en is de ChristenUnie groot voorstander van. Dat zal een hele hoop irritatie wegnemen bij de inwoners en ondernemers. Dus het liefst zo snel mogelijk invoeren.

Is het een idee om samen met andere gemeenten gezamenlijke inkopen te doen? De provincie doet dit al jaren.  En het scheelt in de kosten.

De ChristenUnie wil wel dat er voorzichtig wordt omgegaan met de afschrijvingstermijnen.  De economische en boekhoudkundige afschrijving moet meer in overeenstemming zijn met de technische levensduur. Anders ga je je als gemeente ten onrechte rijk rekenen. Er wordt ook gezegd dat in het najaar van 2012, nu dus, een uitwerking komt van de mogelijkheden. Is  die er al?

Dan wat het weerstandsvermogen betreft.

De berekening van het benodigde weerstandsvermogen wordt op een duidelijke manier getoond in de begroting maar van de cijfers moet ik bijna huiveren. Het weerstandsvermogen blijft ver achter bij wat nodig is voor de berekende risico’s en dat ziet er niet best uit. We hopen dan ook dat de aangegeven risico’s van ons wegblijven en dat het risico teruggebracht kan worden. De helft van het weerstandsvermogen is voor risico’s in projecten.

Betekent dat, als wij de projecten binnen de verwachte begroting tot een goed einde brengen, het benodigde weerstandsvermogen  lager wordt?

Hoeveel moeten we als gemeente nog in de brandweer investeren, om in te kunnen stappen in de veiligheidsregio?

voorzitter, 

Een bekende spreuk is: Geld maakt niet gelukkig. Ik heb vroeger als kind geleerd: Tel je zegeningen elke dag.  En dat is anno 2012 ook goed om te doen, heel veel mensen merken dat het economisch minder gaat, maar we weten na wat er 21 september bij ons in Haren is gebeurd, dat niet alles met geld te koop is.  Heel veel mensen hebben toen aan de lijve ervaren hoe belangrijk vrede en veiligheid is. En dat is wat wij als Nederland al meer dan zestig jaar hebben. De ChristenUnie wil dus haar zegeningen blijven tellen. Wat gij wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Tot slot voorzitter wil de ChristenUnie de ambtenaren, het college, de raad en de bodes bedanken voor de inzet en de goede samenwerking. We wensen  een ieder Gods zegen toe voor het komende jaar.

 

Ik dank u wel

 

 

brief aan de leden

Beste leden van de ChristenUnie en belangstellenden

Sinds 1 oktober ben ik weer raadslid van ChristenUnie.  Ik zeg: weer, want dit is de tweede keer in een raadsperiode dat de ChristenUnie in een coalitie is gestapt. Alleen nu wel samen met GroenLinks.

Theo Berends is wethouder geworden namens GL/CU en zo ben ik dus in de raad gekomen.

Afgelopen woensdag hebben we een ledenvergadering gehad. Theo en ik hebben de leden uitgelegd hoe we er toe zijn gekomen om met GL in de coalitie te stappen. De leden hebben toen met ons van gedachten gewisseld en wij als fractie zijn blij dat ze er ook positief instaan. We hopen als gezamenlijke fracties van de coalitie samen met de andere partijen de laatste anderhalf jaar van deze periode nog goede besluiten voor de inwoners van de gemeente Haren te gaan nemen. Het is goed om voor onszelf ook te weten dat voor al het werk dat we doen, we daar de kracht van God voor krijgen.

Het is mooi werk om te doen want je zet je in voor de burgers van Haren, Toch is het ook wel een zware taak; je beslist als raad over heel veel zaken die burgers aangaan.

Het fijne van een democratie is wel dat iedereen mag zeggen wat hij of zij denkt. Ook de inwoners van Haren mogen altijd een beroep doen op hun spreekrecht. Dit kunnen ze dan op een raadscommissievergadering doen. Het is voor ons ook belangrijk dat burgers zich laten horen. Want dan kunnen wij dat in onze besluiten meenemen. Ook kan de burger altijd rechtstreeks contact met ons opnemen.

Het is sinds we met de coalitievorming bezig zijn geweest een hectische tijd geweest. We hebben heel veel overleg gehad met de coalitiepartijen.  En 21 september heeft Haren ook voorgoed op de kaart gezet. Maar niet op een manier zoals je als gemeente graag wilt. Nee, 21 september heeft het leven van heel veel mensen in Haren voorgoed veranderd. Haren was op dat moment geen veilige plek zoals het zou moeten zijn. De mensen die er bij betrokken zijn geweest worden nu begeleid en vanaf deze plek wil ik ze heel veel sterkte toewensen. Ik spreek de hoop uit dat ze het vertrouwen weer terug krijgen.

De maand oktober staat altijd in het teken van de begroting. Die is dit jaar wat later tot ons gekomen en daar gaan we ons de komende weken in verdiepen. Dat het zwaar voor de gemeente Haren gaat worden, is voor iedereen wel duidelijk. Want we moeten net als voorgaande jaren bezuinigen. De keuzes over wat we wel laten doorgaan en wat niet, die gaan we op 8 november maken.

 

Groet,
Dieta Praamstra  .

Email dietapraamstra@gmail.com