Nieuwsbrief augustus 2013

Nieuwsbrief augustus 2013

Door middel van deze nieuwsbrief brengt de fractie van de ChristenUnie in Haren u op de hoogte van wat er in de raadsvergadering de afgelopen maanden gepasseerd is. Er zijn weer veel besprekingen geweest en besluiten genomen. De fractie wil u graag een toelichting geven over de genomen besluiten en onze overwegingen hierbij.

Haren-Noord

April en mei stonden in het teken van bestemmingsplan Haren-Noord (DHE) deelgebied 5 en 6, dat in de omgeving van Haren Noord de gemoederen flink heeft beroerd. Er zijn 134 zienswijzen ingediend, die het college gegroepeerd beantwoord heeft. Geen van de zienswijzen is door het college gegrond verklaard. In de raadsvergadering van mei heeft de meerderheid van de raad, waaronder de fractie van de ChristenUnie, het bestemmingsplan goedgekeurd. De fractie heeft hiermee ingestemd omdat er tussen 2003 en 2006 op democratische wijze allerlei afspraken gemaakt met verschillende organisaties. Hieruit vloeit voort dat er woningen gebouwd mogen worden en dat de kosten die hiermee gepaard gaan gedragen worden door deze organisaties. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwing en uitbreiding van het sportpark aan de Onnerweg. Dit is betaald door de ontwikkelingsmaatschappij GEM die ook de woningbouw gaat realiseren. De raad, en natuurlijk onze fractie, draagt als betrouwbaar bestuur verantwoordelijkheid voor genomen besluiten. Daarnaast levert het dus ook nogal wat op voor onze Harener gemeenschap. Er is door enkele omwonenden bezwaar ingediend bij de Raad van State. Eind dit jaar zal duidelijk zijn of het bestemmingsplan in deze vorm blijft staan.

Verkeersveiligheid bij scholen

In mei heeft de raad ingestemd met het project veilige schoolomgevingen. Dit betekent dat bij alle basisscholen in de gemeente Haren maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Er wordt een zone ingericht waarbinnen niet mag worden geparkeerd. Deze zone wordt duidelijk herkenbaar door aanduidingen op het wegdek en gekleurde palen. Er worden afspraken gemaakt over rijrichting, parkeren en het brengen en halen. De scholen en de leerlingen worden betrokken bij het signaleringen van “overtredingen”. De uitvoering is grotendeels voor de start van het nieuwe schooljaar afgerond. Dinsdag 27 augustus zal wethouder Theo Berends de heringerichte zones officieel overdragen aan de scholen.

Samenwerkingsschool Glimmen

In de raadsvergadering van april is gesproken over de uitbreiding van basisschool “de Marke” in Glimmen. Dat is noodzakelijk omdat na de zomervakantie wordt gestart met een zgn. samenwerkingsschool tussen de openbare basisschool “de Meent” en de christelijke basisschool “de Marke”. Beide scholen hebben te maken met terugloop van het aantal leerlingen. Door op één locatie samen te werken, blijft het mogelijk om voor langere tijd kwalitatief goed basisonderwijs in Glimmen te behouden. De locatie van “de Marke” wordt uitgebreid, zodat het samengaan mogelijk wordt. De raad heeft hiermee ingestemd. Volgens de planning vindt de echte samenvoeging plaats na de herfstvakantie.

Jaarstukken 2012

In april zijn de jaarstukken van 2012 door de raad goedgekeurd. De gemeente Haren sluit het financiële jaar 2012 af met een positief saldo van € 47.000. De ombuigingsdoelstelling van € 1,2 miljoen is nagenoeg geheel gerealiseerd. Een goed resultaat, ondanks een aantal forse incidentele tegenvallers, zoals Project X Haren (€ 249.000) en de vorming van de voorziening voor de kosten van de pensioenen van ex-wethouders (€ 364.000). Dat laatste betekent wel minder uitgaven in de komende jaren. In 2012 zijn ook een aantal inhoudelijke doelen gestart en gerealiseerd, zoals het project “Meerweg ontwikkelt Meer”, de woningbouw van de Harener Holt, het Raadhuisplein, het Nesciopark, het Stationsgebied en de ontwikkeling van het nieuwe “Zernike College”.

Haren Gemeentelijke herindeling

In de raadsvergadering van 25 februari 2013 heeft onze raad het college de opdracht gegeven om, naar aanleiding van ons eigen SWOT analyse (onze sterke en zwakke punten), te onderzoeken of samenwerking, dan wel samengaan met diverse omliggende gemeenten mogelijk is. Op 28 februari werd het rapport van de commissie Jansen gepresenteerd. Dat rapport is mede naar aanleiding van een motie van D66 en de ChristenUnie in de provinciale staten gemaakt. Gevraagd was om onderzoek te doen naar een eventuele herindeling van vooral zwakke gemeenten. Deze commissie is na haar onderzoek tot de conclusie gekomen dat de provincie Groningen uit 6 gemeenten moet gaan bestaan, tegen nu 23. De gemeente Haren wordt volgens dit rapport ingedeeld bij Groningen ten Boer en een klein gedeelte van Slochteren (Meerstad). De gemeenteraad van Haren heeft het rapport op dat moment naast zich neergelegd omdat op 8 maart het rapport van de commissie Cohen uit kwam, dat voor ons een hogere prioriteit had. Daar is een extra raadsvergadering aan gewijd. Echter, deze vergadering nam een onverwachte wending omdat de burgemeester Rob Bats zijn ontslag aankondigde. Onze raad vond het op dat moment niet opportuun om het debat over het rapport te nog te vervolgen.

Mogelijke scenario's herindeling

Op dit moment tekenen zich de volgende scenario's af:
* Indeling met Groningen, Ten Boer en Meerstad. Dit is het advies van de commissie. In dat geval ontstaat een gemeente met ruim 220.000 inwoners
* De Gorecht-variant: met Slochteren (incl. Meerstad), Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Deze 3 gemeenten hebben allemaal voorkeur voor deze variant. Dan ontstaat een gemeente van 82.000 inwoners.
* Indeling bij Tynaarlo (en overgaan naar de provincie Drenthe?). Dat levert een gemeente op van 51.000 inwoners. De provinciegrens kon wel eens een lastig obstakel blijken.
* Uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Door sommigen genoemd omdat de huidige raad geen mandaat zou hebben voor zo'n besluit.

Raadpleging inwoners over de herindeling

In de eerste week van september, Haren en Noordlaren,. de 2e week Glimmen en Onnen in de 4e, komen leden van de raad en het college in alle dorpen om met onze inwoners in gesprek te gaan over de herindeling. Wat verwacht u van de gemeente, wat is belangrijk om in een nieuw verband te behouden en wat onderscheidt de gemeente Haren van andere gemeenten. De informatie die uit deze gesprekken naar voren komt wordt zeer serieus genomen. In een speciale raadsvergadering zal de gemeenteraad dit op 14 oktober bespreken. Dan worden ook besluiten genomen, want de raad heeft natuurlijk wel het mandaat!

Voorbereidingen verkiezingen

We zijn inmiddels begonnen met het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018. Er wordt aan de kandidatenlijst gewerkt. Begin oktober willen we graag met u, de leden, van gedachten wisselen over het verkiezingsprogramma. Ook willen we u dan graag informeren over de herindeling en zijn we benieuwd naar uw visie. Het reces is nu voorbij. In september zullen we ons als fractie van de ChristenUnie weer volledig inzetten voor de belangen van onze inwoners.

Vriendelijke groet en Gods zegen.

Namens de fractie van de ChristenUnie Haren,

Dieta Praamstra, Pieter Steenbergen, Luuk Klamer en Jan Kolkman.