debatavond in Onnen

Debatavond

Ik ben Dieta Praamstra, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de ChristenUnie.

Ik woon al ruim 30 jaar op verschillende plekken in onze mooie  gemeente, waarvan ook nog een poosje in Onnen, in de boerderij waar nu de manege zit.

 

Ik hoef u geen stemadvies geven zoals sommige partijen menen dat wel te moeten doen. Dat is niet de bedoeling van deze avond.

Ik wil u uitleggen waarom de meerderheid van de gemeenteraad voor herindelen met Groningen en Ten Boer gekozen heeft.

En dan bent u volgens ons heel goed in staat om zelf een keuze te maken op 19 maart.

Wij hebben deze keuze gemaakt op basis van de informatie die wij van het college gekregen hebben. En dat is voor het grootste deel hele feitelijke informatie.

Er is aanvullende informatie verzameld over Groningen/Ten Boer en Tynaarlo.

Deze informatie is overzichtelijk gebundeld en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Dit is allemaal te vinden op de website van de gemeente onder het kopje herindeling.

Op een aantal gebieden maakt het geen verschil met welke gemeente we gaan herindelen. Voor een aantal zaken maakt dat wel degelijk verschil. Ik noem een aantal:

  • We hebben veel samenwerkingsverbanden in de provincie en met de stad. Het aangaan van nieuwe verbanden in Drenthe, is een ingrijpende operatie die veel tijd, geld en inspanning kost.
  • Samengaan met Groningen/Ten Boer levert een gemeente van voldoende grootte op om voor lange tijd alle belangrijke taken aan te kunnen. Bij een samengaan met Tynaarlo blijven we een kleine gemeente.
  • Haren en ook Glimmen en Onnen maar ook Noordlaren zijn sterk gericht op de stad Groningen voor onderwijs, werken, gezondheidszorg, cultuur en winkelen. Dat geldt ook voor Ten Boer (en zelfs de meeste inwoners van Tynaarlo).
  • In de sterkte/zwakte analyse van onze organisatie komt een aantal zwaktes op ons af waar we een oplossing voor moeten zoeken. Deze worden verreweg het beste opgelost bij een herindeling met Groningen/Ten Boer.

 

Kortom: voor de broodnodige verbetering van de bestuurskracht (die overigens door de hele raad noodzakelijk wordt geacht!) zijn we het beste af door samen te gaan met Groningen en Ten Boer. Dan kunnen we de taken die op ons af komen een stuk beter regelen.

 

En dat is belangrijk voor de komende jaren. Als we wat later dit jaar een definitieve richtinggevend besluit nemen dan kunnen we vanaf dat moment direct de samenwerking versterken.

 

Zeker wat de zorgtaken betreft voor de komende jaren is dat goed; dat kunnen we echt niet meer alleen als gemeente Haren. Die conclusie hadden we als gemeenteraad ook zelf al getrokken voordat het rapport Grenzeloos Gunnen uit kwam.

Dat was n.a.v. het rapport van Zuiderlicht waarin aangegeven wordt dat we als kleine gemeente de taken die we hebben niet allemaal goed kunnen uitvoeren, en zeker de nieuwe taken die op ons af komen niet meer alleen kunnen doen.

 

Er is vorig voorjaar nog intensief gekeken of we slim konden samenwerken met andere gemeenten. Maar omdat de andere gemeenten zelf voor herindeling kiezen blijft er voor ons ook geen andere keuze  meer over. Dat heeft de raad op 24 juni ook in ruime meerderheid besloten:

samenwerken is een gepasseerd station, we moeten herindelen!

Waren wij als CU ook niet liever zelfstandig gebleven zoals ons door de andere partijen ons verweten wordt? Ja, als dat een mogelijkheid geweest was wel.

Maar als CU vinden dat wij als volksvertegenwoordigers de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat wij als gemeente de opgaven die er liggen ook goed kunnen doen en dat kunnen we als zelfstandige gemeente niet.

We moeten de zorg zeker voor onze zwakke medemens goed kunnen regelen en dat wordt steeds lastiger. Bijvoorbeeld de jeugdzorg regelen we nu grotendeels samen met 23 gemeentes in de provincie Groningen.

Als we bij Groningen/Ten Boer gaan kunnen die gewoon doorgaan maar als wij bij Tynaarlo gaan is dat nog maar de vraag.

En met de wetenschap van nu zeggen wij als CU nu we kunnen dat niet langer als zelfstandige gemeente. Misschien heel jammer maar dat is de werkelijkheid waarin we leven.

Maar verdwijnen daarmee de dorpen? Nee, natuurlijk niet!

Jullie, de inwoners zijn zelf de dorpen.

Alle vier de dorpen hebben hun eigen karakter.

Dat karakter wordt bepaald door jullie als inwoners zelf!

Niet door de gemeentenaam onderaan het plaatsnaambordje!

 

Blijft alles dan zoals het is? Nee dat zal ook niet gebeuren.

In de loop van de tijd veranderen ook de dorpen. Kijk maar naar het Onnen van 25 jaar geleden en  zoals Onnen nu is. Ook dat is niet hetzelfde.

En dat komt omdat mensen gaan en mensen komen. En die mensen hebben allemaal hun eigen invloed op de samenleving.

En je ziet dat er in de loop van de geschiedenis veel veranderd is.

We kunnen nu ook niet zeggen dat alles beter of slechter wordt. Dat is iets wat je achteraf pas kunt vaststellen maar je weet dan ook nooit hoe het gegaan zou zijn als je een andere keuze gemaakt zou hebben.
Je maakt de keuze met de wetenschap die je hebt in de tijd van nu.

En nu, op dit moment, denken wij dat het het beste is om met Groningen en Ten Boer in bespreking te gaan. En dan goed vast te leggen  wat waardevol is en in de toekomst behouden moet blijven voor onze dorpen en wijken. We wachten in gezonde spanning de uitkomst op 19 maart af en gaan dan als raad beslissen hoe we verder gaan.