Begroting 2015

Begroting 2015

De realiteit in 2015. 

Een rustig en ongestoord leven

 De overheid dient ervoor te zorgen dat de burger een rustig en ongestoord leven kan leiden. Daarom is voldoende bestuurskracht noodzakelijk wanneer het om zorg,veiligheid en orde gaat.

Communicatie

 De decentralisatie in de zorg is in volle gang. Eén van onze wethouders heeft de portefeuille communicatie in haar beheer, zodat ingewikkelde zaken zoals de sociale rotonde en bestuurlijke toekomst duidelijk voor het voetlicht komen.

 Vluchtelingen

 Deze zomer was de de toestroom van vluchtelingen dermate dat het COA onze gemeente verzocht heeft om een tijdelijke opvangmogelijkheid. “Onnenstaete” in Onnen bleek een geschikte locatie en heeft inmiddels de status van asielzoekerscentrum. Voor het benodigde onderwijs is de voormalige CBS Hunnedal in gebruik genomen. De inwoners van Onnen hebben zich, ondanks de snelheid waarmee alles plaats vond, positief ingezet om hen zich hier thuis te laten voelen. Hiervoor heeft de fractie van deChristenUnie grote waardering.

Burgers betrekken

 De gemeenteraad is er voor om namens de burgers besluiten te nemen. Het is goed dat inwoners voor hun eigen belangen opkomen, maar de volksvertegenwoordiger dient het belang van alle inwoners. Ook van burgers die niet van zich laten horen. De volksvertegenwoordiger is gekozen om de belangen goed af te wegen en mèt het vertrouwen van de burgers beslissingen te nemen.

Heldere communicatie is hiervoor essentieel.

Ook t.a.v. de herindeling is inspraak van de inwoners gewenst, maar de gemeenteraad moet het uiteindelijke besluit nemen.

 

Namens de fractie van de ChristenUnie,

 

Dieta Praamstra.