IJsbaan

IJsbaan

 

DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE IJSBAAN EN BLAUWE RUITERS

Op 30 januari 2006 besloot de raad in principe akkoord te gaan met de sportverplaatsing en de clubs kregen de toezegging NIEUW VOOR OUD te krijgen. De verplaatsing van de sport was in feite een gevolg van de woningbouwopgave vanuit de regiovisie: Haren zou 2400 huizen bouwen en daarvoor was ruimte nodig. Het thema van de sportverplaatsing speelde een centrale rol in de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Het zou mogelijk zijn het besluit weer terug te draaien….
Bij de collegevorming in 2006 sloten PvdA, VVD en GL een akkoord waarin stond dat de verplaatsing door moest gaan en de plannen werden uitgewerkt.
In de eerste uitwerking van juni 2007 stond er € 2miljoen voor de verplaatsing van de Blauwe Ruiters en de ijsbaan.
In een nadere uitwerking van mei 2008 stond er voor de ijsbaan € 795.000, terwijl er voor de Blauwe Ruiters gezocht zou worden naar een oplossing met een private partij. Het leek erop dat de kosten van andere verplaatsingen steeds meer af snoepten van de budgetten voor verplaatsing van deze twee verenigen. Ondertussen verkeerde de ijsbaan vereniging nog steeds in onzekerheid over de toegezegde nieuwe ijsbaan. Onderzoeken hadden inmiddels vele tienduizenden euro’s gekost en veel ambtelijke uren.
In september 2008  werd in het besluit “kaderstelling IJsbaan” door de raad aan het college opdracht te geven te zoeken naar goedkopere alternatieven.
In december 2008, drie maanden later, kwam de hele sportverplaatsing weer in de raad aan de orde en werd er drie uur vergaderd over dit onderwerp. De meerderheid van de raad,  inclusief de coalitiepartij VVD, wenste een helder en concreet plan met alle financiële consequenties voor de gehele sport, voordat uiteindelijk zou worden ingestemd met de sportverplaatsing.

In januari 2009 heeft dit geresulteerd in een coalitiebreuk en trok de VVD zich terug uit het college.
Bij de begrotingsvergadering van november 2013 werd een bedrag van 123.000 euro gereserveerd voor verplaatsing van de ijsbaan naar het Scharlakenhof, waarbij natuurlijk allang geen sprake meer kon zijn van een 400 meter ijsbaan, dat was duidelijk. De gang van zaken leverde gaande weg dan ook veel frustraties op bij de ijsvereniging. Scharlakenhof  bleek geen haalbare optie. Daarop volgde de opdracht om te zoeken naar mogelijkheden bij De Mikkelhorst en samenwerking te zoeken met de Blauwe Ruiters. Deze samenwerking kwam niet tot stand, om verschillende redenen. Nu ligt er als gevolg van een motie van oktober vorig jaar een notitie over de mogelijke uitbreiding van het ijsbaantje bij De Mikkelhorst.

 

Tot zover de geschiedenis.

Op maandag 16 februari 2015 hebben we als raad een voorstel behandeld  van het college.

In het voorstel staat dat er wederom meerdere keren gesproken is met vertegenwoordigers van de ijsvereniging, maar dat ze niet tot een gezamenlijke oplossing zijn gekomen.  

Het antwoord wat de ChristenUnie heeft gegeven is als volgt:

Voorzitter,

Gemeenteraadslid zijn is een verantwoordelijke maar ook een mooie taak. Je zet je in voor alle inwoners van de gemeente Haren. Je bent een vertegenwoordiger van alle inwoners.  De inwoners geven je het vertrouwen dmv hun stem tijdens de verkiezingen. Ze mogen er dan ook vanuit gaan dat je als raadslid altijd probeert  om de juiste en  een weloverwogen beslissing te nemen. Daar moet je je als raadslid ook altijd van bewust zijn met alles wat je doet in de gemeenteraad.

Het liefst wil je het iedereen naar de zin maken want dan zijn mensen tevreden. Maar als je het werk als raadslid een aantal jaren doet, dan weet je ook dat het niet altijd lukt om alle mensen tevreden te stellen. Je maakt de ene keer mensen blij en de andere keer stel je ze teleur. Dat is niet altijd makkelijk maar wel de realiteit. Als raadslid probeer je je altijd onafhankelijk op te stellen bij het maken van je keuze.

Er zijn in de loop der jaren vele gesprekken geweest met de vertegenwoordigers van de ijsvereniging en verschillende wethouders. En een goede oplossing is er nooit gekomen.

In oktober 2014 heeft de PVDA fractie en de fractie van ChristenUnie een motie ingediend, waarin we het college de opdracht gaven om in samenspraak met de ijsvereniging tot een uitgewerkt voorstel te komen.

Het college heeft de motie toen overgenomen en is toen aan het werk gegaan.

In het voorstel staat dat de ijsvereniging niet voor een uitbreiding van het huidige baantje maar toch echt een 400 meter baan wil.

Het college geeft duidelijk aan dat de gemeente Haren de financiële middelen niet voor heeft en dus alleen een uitbreiding kan geven met verlichting.

De gesprekken liepen dus  wederom vast  en dan moet je als raadslid op een gegeven moment een besluit nemen.

De belangen van de ijsvereniging en de gemeente Haren liggen nog steeds ver uit elkaar en dat zal zo wij er nu tegenaan kijken ook in de toekomst zo blijven.  Gezien de lange geschiedenis. Je moet dan als raadslid de belangen van alle inwoners gaan afwegen. Er is immers in de loop der jaren heel veel geld en tijd gaan zitten. En  er zijn in de gemeente Haren wel een aantal ijsbanen waar als inwoners op kunnen schaatsen.

En je kunt dan niet anders dan de beslissing te nemen om tegen dit voorstel te stemmen. Immers in de voorgestelde beslissing staat, dat de gemeenteraad besluit: 1. geen budget en capaciteit meer te investeren in de realisatie van een officiële 400 meter ijsbaan in Haren;

                2 in plaats daarvan het huidige “ijsbaantje”’ bij de Mikkelhorst uit te breiden;

                3 een budget van 38.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitbreiding van het terrein bij de De Mikkelhorst.

Onze fractie heeft samen met de PVDA , een amendement op dit voorstel gemaakt waarin we zeggen: dat we beslispunt 1 willen handhaven met als toevoeging de 123.000 euro in de gemeentebegroting over te hevelen naar de algemene middelen.

En beslispunten 2 en 3 te laten vervallen.

Dit amendement is door de VVD en D66 en GL gesteund en dus met de meerderheid van de raad aangenomen.

Dit betekent dat het einde is van het zoeken naar een oplossing voor de ijsbaan.

Onze fractie vindt het heel jammer en bedankt ook alle vrijwilligers voor de jaren lange inzet voor  de ijsvereniging maar is ook van we mening dat het goed is dat het nu afgerond is.

We zijn ons er wel van  bewust dat door het aannemen van het amendement  de vertegenwoordigers van de ijsvereniging diep teleurgesteld zijn.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

 Dieta Praamstra , Pieter Steenbergen, Luuk Klamer, Jan Kolkman en Jan Bouwkamp.