Voorjaarsnota 2015

voorjaarsnota 2015

Voorzitter, leden van de raad en leden van het college,

U hebt vast wel eens over de Bijbelse geschiedenis gehoord van Jozef. Jozef was de zoon van Jacob de stamvader van het volk Israel. Jozef was allerminst populair bij zijn broers, die hem dan ook hebben verstoten en hem verkochten als slaaf aan Egypte. Hij kwam te werken bij Potifar, een vooraanstaand man aan het hof van de Farao. De vrouw van Potifar wilde hem verleiden, maar dat was tevergeefs. Uit wraak werd Jozef door deze vrouw vals beschuldigd en in de gevangenis geworpen. Na vele, vele jaren, kreeg de Farao een droom en alleen Jozef kon de droom uitleggen. De Farao was zo ingenomen met de uitleg en vond hem zo wijs, dat hij Jozef als onderkoning benoemde. Hij werd als het ware de minister van financiën en economische zaken.
Egypte had toen een welvarende economie, maar Jozef had voorspeld dat zeven vette jaren zouden worden opgevolgd door zeven schrale jaren. Hij bouwde daarom opslagschuren voor zoveel graan, dat er voldoende was voor de schrale jaren, ook voor de armen en de vreemdelingen!!!!  Er was genoeg voor iedereen. Tot zover eerst het verhaal.

Het is belangrijk voor de fractie van de CU dat we ons sterk maken met elkaar en voor elkaar. Dat willen wij als fractie van de CU graag doen met iedereen hier in de raad maar ook samen met onze inwoners. Door goed samen te werken met elkaar en goed te overleggen en naar elkaars afwegingen en argumentatie t.o.v. een voorstel te luisteren kom je volgens de fractie van de CU tot de beste resultaten en kun je ook een prima verantwoording afleggen tegenover de inwoners.

De voorjaarsnota laat zien dat we met elkaar goed moeten nadenken over de begroting van 2016 en op wat voor manier we willen gaan bezuinigen en dat is niet eenvoudig. Het liefst wil je alle voorzieningen in stand houden maar we zien ook met elkaar als volksvertegenwoordigers dat dat niet kan. We zullen keuzes moeten maken en onze verantwoordelijkheid nemen, ook als het om pijnlijke maatregelen gaat. Maar tegelijkertijd mogen we ons ook wel realiseren dat we ondanks misschien wel gevoelige keuzes, wel elke dag in vrede en vrijheid mogen en kunnen leven. En dat is iets van onschatbare waarde. Een heleboel tijdelijke inwoners van onze gemeente, hebben aan de lijve ondervonden hoe het  is, om niet in vrijheid en vrede te leven. En hebben een lange reis moeten afleggen met gevaar voor eigen leven en die van  hun familie om hier te komen.  En daarom is het wel goed, daar als inwoners af en toe bij stil te staan en te kijken wat we wel hebben en niet… naar wat we niet hebben.

Het college heeft een begrotingswijzer gemaakt en de inwoners zijn uitgenodigd om de wijzer in te vullen. De respons op deze wijzer was niet groot. Rond de 300 mensen hebben de wijzer ingevuld en dan heb je als gemeente te weinig respons om echt te weten wat de mensen willen. Immers we hebben rond de 10.000 inwoners, die er ook wel wat van vinden, maar de wijzer niet hebben ingevuld. Het is eigenlijk dezelfde constatering die wij als fractie van de CU bij de BTH wijzer getrokken hebben. De fractie van de CU is dus ook van mening dat we moeten stoppen met dit soort onderzoeken. Het kost heel veel geld en tijd van de ambtenaren en andere betrokkenen waaronder de mensen die de wijzers ingevuld hebben terwijl heel weinig mee gedaan wordt. Dat leidt tot onnodige frustraties.

Vraag van onze fractie is dus ook aan het college en aan de coalitiepartijen, hoe zij hier tegen aan kijken. Het gaat om behoorlijke bedragen: 30.000 Euro BTH- wijzer en 40.000 Euro begrotingswijzer. Het college moet er maar eens goed over nadenken of dat dat het waard is geweest en als het niet gebeurd was hadden we dat geld ergens anders voor kunnen gebruiken. Denk daarbij aan het gezegde: leer van het verleden, neem dat mee in de toekomst.

In de begrotingsvergadering van november 2014 heeft onze fractie aan het college gevraagd waarom er in 2015 nog niet bezuinigd ging worden. We hebben toen het college gevraagd of het misschien een cadeautje uit den Haag verwachtte. Inmiddels weten dat dat niet het geval is, sterker nog de meicirculaire kort ons nog meer dan we verwacht hadden.

De uitspraak van uitstel komt afstel is hier dus ook niet op van toepassing.

De bezuinigen die het college nu doet, kunnen wij ons redelijk in vinden. Alleen verwachten we wel bij de begroting iets concreter waarop gaat worden en wat de directe gevolgen zijn voor de burgerij.

Met de bezuiniging op de vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben we moeite zoals het college het nu voorstelt. Je kunt niet halverwege een jaar zomaar stoppen en mensen de wacht aanzeggen. Er is een tweetal moties over ingediend, dat  later aan de orde komt.

Het is de fractie van de CU ook wel duidelijk geworden, dat er wel grenzen zijn aan bezuinigingen. Als we teveel bezuinigen op bijvoorbeeld de IBOR, moeten we beseffen Haren toch wat zal veranderen. Niet door het fuseren met een andere gemeente maar door een bezuiniging die we zelf als raad inzetten als we bij de begroting met de 100.000 Euro instemmen. Het groen zal misschien zo groen worden dat onze toekomstige herindelingspartner ons misschien niet meer terug zal vinden in het groen. Dat zal ongetwijfeld niet de bedoeling zijn dus moeten we ons wel realiseren als we gaan bezuinigen dat dat ook consequenties heeft voor Haren. Het zal ongetwijfeld verrommelen en is dat dat wat wij willen.

En dat ook het zwerfvuil zal toe gaan nemen in onze straten. Het is misschien een idee om als raad en college een voorbeeld te geven aan onze inwoners om een keer per jaar de plastic zak ter hand te nemen en het zwerfvuil op te ruimen. Het kan zo zijn dat goed voorbeeld geven doet volgen.

We lijken voor een periode te staan van economisch herstel en economische groei. Je merkt dan dat op landelijk niveau de bakens meteen verzet worden. Somber pessimisme verandert in ongeremd optimisme en wel zodanig dat lastenverzwaringen ineens worden vervangen door het teruggeven van geld, Ik denk dat het belangrijk is dat we nu ons hoofd koel houden en ons boerenverstand gebruiken, zoals Jozef deed. Laten we de komende, wellicht wat vettere jaren, gebruiken om de algemene reserve te voeden en de schuldenlast te verminderen. Want economisch voorspoed gaat ook vaak gepaard met rentestijging. Het is al geen kwestie meer, dat het gaat gebeuren alleen de vraag is, wanneer!! Met zo’n hoge schuldenlast gaan we veel geld vermorsen aan rente. Dat moeten we als gemeente niet willen, want dat wordt indirect door de burger gevoeld. Over lastenverzwaringen gesproken. De fractie van de CU is er daarom een voorstander van om een OZB- verhoging niet als een omgekeerde bezuiniging te zien, maar als een expliciete bijdrage de schuldenlast te verlagen. Ook met dat percentage van 11,6 % kunnen we instemmen. Het gaat om een bedrag van € 500000 mits het voor het grootste deel aan besteed wordt. Dat betekent omgerekend  dat elke huizenbezitter gemiddeld €5 per maand meer betaalt,…de waarde van een schamele bos bloemen.Maar we zijn het daarom niet eens met het college het overgrote deel van de OZB- verhoging te besteden aan bezuinigingen op de beleidsbegroting.
Dat we flink aan de schuldenpositie moeten sleutelen staat voor de CU- fractie als een paal bovenwater. Een gezonde schuldenpositie is wat ons betreft heiliger dan het weerstandsvermogen, dat jaarlijks alle kanten kan opschieten en bepaald niet alleen afhankelijk is van de niet bestede OZB ruimte.

We moeten erkennen dat we als gemeente te lang op te grote voet hebben geleefd. Dat begrijpt elk mens het is net als in je persoonlijke leven. “Als je heel veel schulden hebt en je betaalt dat niet terug, dan zegt de bank op zeker moment: “ Ach mevrouw we zien dat u wel gewoon door blijft gaan met uitgeven maar u betaalt ons niet terug, sterker nog u wilt zelfs nog meer lenen,” geen probleem wij als bank snappen dat wel. Weet u wat u hoeft ons niet terug te betalen.” Het zou mooi zijn als het zo zou gaan, maar in het echte leven gaat het niet zo.

De bezuiniging op Torion willen wij als fractie wel nog nader uitgewerkt zien in de begroting zodat wij ook weten waar de bezuiniging precies komt te zitten. Wij zijn er op voorhand niet op tegen maar vinden het als fractie van de CU wel belangrijk dat de kwetsbare mens in de samenleving er niet door buiten de maatschappij komt te staan.

U weet wij zijn als fractie voorstander dat bewegen goed voor een mens is. En dmv fietsen krijg je elke dag een goede beweging. Als dat dan ook nog op een veilig fietspad kan is dat helemaal mooi. Het college geeft aan om een fietsroute plus te ontwikkelen vanuit Groningen naar Zuidlaren. De route vinden wij wel bijzonder je gaat als fietser over de Kerklaan door de Schoutenlaan en daar stopt het.  Hoe gaat de route verder?

In het coalitieakkoord staat dat de burger geen lastenverzwaring mag voelen. Onze fractie vraag aan de desbetreffende partijen hoe denkt u dat te gaan doen?

Want als je voorzieningen wegbezuinigt zoals het college nu voorstelt dan zal de burger dat voelen.  Of je nu door de kat of de hond gebeten wordt dat maakt niet zoveel uit. Het kan niet zo zijn dat we 1.5 miljoen gaan bezuinigen en dat de burger dat niet voelt. De fractie van de CU is heel benieuwd hoe de partijen daar tegenaan kijken.

Zo voelen we ook nog de gevolgen van de beslissingen, die gemaakt zijn over het inrichten van het Haderaplein, over het temperen van de bouw in de DHE- gebieden en de gemaakt keuzes aangaande het vrachtverkeer in Glimmen. Als Raad mogen we ons best goed beseeffen, dat als we iets met een meerderheid afdwingen, dat ook dat grote financiele gevolgen heeft.

Voorzitter ik kom tot een afronding,
De fractie van de CU wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. Het is mooi dat we dat in goede harmonie en vrijheid kunnen doen. Elke politieke kleur kan zich hier in deze raadszaal uitspreken.
We willen het college en de ambtenaren veel wijsheid toewensen met het maken van de begroting.  Wat dat is nieteenvoudig met zoveel verschillende inzichten.
Ik ben begonnen met de aansprekende historische figuur Jozef. Iemand die zich verstoten kon voelen en eenzaam, maar ….hij voelde zich nooit alleen. Ik vorm evenals mijn  voorgangers van de CU een eenmansfractie. Maar, zoals eerder in deze zaal werd opgemerkt, voel ik me  evenals Jozef nooit alleen .…en dat in meer dan één opzicht.

Ik wens een ieder een goede vakantie toe en … Gods zegen!

 

Ik dank u voor u aandacht.