jaarverslag 2015-2016

JAARVERSLAG VAN DE FRACTIE 2015/2016

 

De fractie bestond uit de volgende personen:

 • DietaPraamstra                                 raadslid
 • Pieter Steenbergen                           plaatsvervangend commissielid
 • Jan Bouwkamp                                 plaatsvervangend commissielid
 • Luuk Klamer                                      fractie lid
 • We hebben het afgelopen jaar weer geprobeerd 1 keer per maand te vergaderen maar dat lukte door andere werkzaamheden van de fractieleden niet altijd. Gelukkig maken we gebruik van de mogelijkheid elkaar te appen en te mailen. Zo kunnen we heel direct contact met elkaar hebben en meningen afstemmen, waar we ook in de wereld zijn.

Helaas heeft Jan Kolkman in juni van het vorig jaar de fractie verlaten.

We draaien nu al twee jaar als oppositiepartij in de gemeenteraad van Haren. Inmiddels zijn we er aardig aan gewend geraakt. De samenwerking met de andere oppositiepartijen GL en de PvdA is goed te noemen. Informeel steken we met enige regelmaat de koppen bij elkaar, om meningen en strategieën op elkaar af te stemmen. Met de oppositiepartij CDA vindt die afstemming minder plaats. Het CDA neigt als typischebestuurders partijwat meer naar de coalitie en lijkt er op uit te zijn elke kans aan te grijpen zich alsnog in het college te willen nestelen.
De CU stelt zich evenals de andere oppositiepartijen constructief op. De sfeer waarin de debatten plaats vinden,was aanvankelijk prima, in tegenstelling tot de vorige raadsperiode. De CU is gericht op harmonie, maar wil ook kritisch en consistent zijn en scherp op het financiële beleid. We willen met alle partijen in gesprek blijven. Als we vinden dat het college lof verdient dan krijgt ze dat ook.
Maar het laatste half jaar is de sfeer in de Raad weer grimmiger geworden. Het college heeft sterk de neiging de oppositie te negeren, vooral op het punt van de bestuurlijke toekomst. Het college hield onlangs belangrijke informatie achter, waardoor het vertrouwen in het college op dit moment sterk is gedaald m.b.t. een objectieve en solide benadering van deze materie.
De herindeling houdt onze raad al twee jaar in de tang en er lijkt geen eind aan de discussie te komen, hetgeen schadelijk is voor de kwaliteit van het lopende beleid.
In januari 2015 ging het college voor samenwerking met Tynaarlo en het aanzoek werd symbolisch bekrachtigd met het aanbieden van een bruidstaart. Tevergeefs wachtte ons college op een plan van hun kant. In plaats daarvan kreeg Haren te horen dat Tynaarlo niet op Haren zat te wachten en gaf in september het officiële antwoord. In een brief maakte het college van Tynaarlo duidelijk, dat er voor nu en in de toekomst geen fusie met Haren in zit. Niet in de laatste plaats kwam dat, doordat Haren met het oog op nadere verkenning een heel afwachtende houding had aangenomen en Tynaarlo al in gesprek was met andere gemeenten in eigen provincie. Wat zou er nu weer uit de hoge hoed getoverd worden?

Het wekte alom verbazing, dat onze raad op 14 december het collegevoorstel aannam, de status van zelfstandigheid te handhaven in plaats van ook te onderzoeken of samenvoeging met Groningen nog tot de mogelijkheden behoorde. Dat voorstel deed het college, ondanks het eerdere standpunten van de VVD en ook van D66, dat zelfstandig blijven geen optie kon zijn. In het besluit werd de deur naar Tynaarlo op een kier gehouden, maar een verkennend onderzoek met Groningen was en bleef van de baan, gelet op de volksraadpleging in 2013.En zo zei Michiel Verbeek, gaat het goed met het sociaal domein en met de financiële positie van Haren, want de schuldenlast is teruggeschroefd, met 3 van de 80 miljoen en de uitgaven voor zorg zijn veel minder groot, dan ooit was voorspeld. Ook de uitvoering van het woningbouwplan DHE loopt als een trein. Maar in september was de wethouder Paula Lambeck nog buitengewoon pessimistisch en nog steeds. De gemeente is eigenaar van veel onrendabel en onverkoopbaar onroerend goed en de tegenvallende inkomsten uit het gemeentefonds en de oplopende kosten van de inhuur van ambtelijke ondersteuning blijven zorgelijk. Bezuinigingsvoorstellen voor die inhuur lijken nog steeds niet het  gewenste resultaat te hebben. 

Hoe dan ook, de stemmingwas in de coalitie omgeslagen van mineur naar ongeremd optimisme, de financiële bedenkingen van wethouder Lambeck en de oppositie ten spijt.Ineens was het college de financiële crisis vergeten en bleven ze maar uitdragen dat de meerderheid van de bevolking voor zelfstandigheid is en niet voor aansluiting bij Groningen. Ook voor de VVD als collegepartij is dit het ultieme argument. De VVD kan ook niet anders, omdat ze haar plek in het college anders kan verliezen aan het CDA dat, evenals GVH en D66, zonder enige voorwaarde voorstander zijn van handhaving van de zelfstandige status. Ze gaan hier steeds voorbij aan de blijvende bestuurlijke en financiële kwetsbaarheid van Haren, die alleen nog maar toeneemt wanneer de andere gemeenten in de provincie Groningen wel herindelen. Om maar niet te spreken over de situatie waarin een nieuwe crisis zich aandient. De CU vindt deze situatie zorgelijk, omdat het college geen financiële onderbouwing kan leveren voor zelfstandigheid. Ze baseren het standpunt op eigen waarneming en niet op onafhankelijk onderzoek, dat tot drie keer toe een tegenovergesteld beeld schetst. Het is als de slager die zijn eigen vlees keurt en het is in de ogen van de CU een zeer misplaatst gevoel. De drie oppositiepartijen GL, PVDA en CU,  hebben toen een motie ingediend om een tweesporentraject te gaan volgen: enerzijds om een nadere onderbouwing te geven van de optie zelfstandigheid en anderzijds om in te gaan op de uitnodiging van Groningen, in gesprek te gaan met de combinatie Groningen en Ten Boer voor nadere verkenning. Een uitnodigende brief van genoemde gemeenten was inmiddels in ieders bezit. De raad, maar ook de inwoners van Haren zouden zich dan een eerlijker beeld kunnen vormen van beide mogelijkheden. Iedereen zou dan meer vrede kunnen hebben met welke beslissing dan ook zou worden genomen. Deze motie werd met 5 voor en 12 stemmen tegen verworpen. We hadden nog gehoopt dat de VVD ons zou steunen. In dezelfde week sommeerde de gedeputeerde Brouns ons college alsnog een onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële en bestuurlijke kracht van Haren door een onafhankelijk bureau: het bureau B&A.

Begin maart kwam het bureau B&A met hun uitslag en daar kwam uit, dat het heel moeilijk voor Haren zou worden om zelfstandig te blijven. Opnieuw heeft de CU aangegeven, dat we alsnog met Groningen en Ten Boer in gesprek moeten gaan, met in achtneming van het besluit tot zelfstandigheid. Weer is daar geen meerderheid voor. Onder druk van de provincie gaat het dan nu wel gebeuren. In en om het college is de verwarring groot. Haren is de regie kwijt. Maar CU samen met PvdA en GL zullen er alles aan doen, alsnog in gesprek te gaan met deze gemeenten. Ons vertrouwen in het huidige college is echter wel tot een dieptepunt gedaald. We zullen er echter alles aan doen om toch te proberen met de hele raad, en niet alleen met het college,toch nog iets van een constructief gesprek met Groningen en Ten Boer van de grond te krijgen; en daarmee nog iets van zelfregie.

Ondertussen gaat dit college wel weer 50.000 euro in een eigen onderzoek steken om toch te bewijzen wat vier andere bureaus niet gelukt is, dat de gemeente Haren zelfstandig kan blijven.

Verdere besluiten die er genomen zijn dit jaar zijn:

 • Financiering verbouw Maartenscollege kosten 15 miljoen. Hebben wij tegen gestemd omdat het Maartenscollege 1n 1998 ook voor een soortgelijk bedrag verbouwd is, hetgeen heel slecht uitgevoerd is onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en in feite overgedaan moet worden. We vinden het niet verantwoord om weer een dergelijk groot bedrag uit te geven voor de verbouwing van met name dat deel van de school. Wat ons betreft had het soberder gekund maar dat wilde het bestuur van het Maartenscollege niet.

Het bestuur van het Maartenscollege wilde echt het onderste uit de kan hebben en ons college is daarin meegegaan.

 • Nieuwe brandweerkazerne en die komt aan de Westerse Drift. Dit is ook een proces geweest van een jaar maar uiteindelijk was de grote meerderheid van de raad ervoor om het toch op de oude plaats te zetten. Dit plan is nu in werking maar nog niet bekend wanneer de bouw gaat plaatsvinden
 • In juni hebben we bij de voorjaarsnota een aantal bezuinigingen doorgevoerd. In ieder geval op het groenbeheer en, er is een motie aangenomenom 450.000 euro te bezuinig en op externen voor het ambtenaren apparaat. Dit zal heel lastig worden omdat Haren haast bij elk groot project externen moet inhuren.
 • We hebben het begraafplaatsen beleid onder de loep genomen en daarvoor ook met burgers om de tafel gezeten hoe we dat moeten gaan oppakken. Daar gaan we deze maand een besluit overnemen.
 • Afgelopen maand heeft de meerderheid van de raad ingestemd met de nieuwbouw van de Nicolaasschool. Daar hebben wij tegen gestemd. Er was nl een overschrijding van budget van 800.000 euro en er was geen dekking voor. En ook het verkeersplan dat er voor gemaakt was, was voor ons onvoldoende.
 • Op de voorjaarsvergadering hebben wij als CU weer gepleit voor een OZB verhoging. En we hebben toen aangegeven dat als je een OZB verhoging doet van 10% op een huis van 400.000 euro dat dan 5 euro per maand zou kosten. Omdat beeldend te maken heb ik toen de burgemeester een bos tulpen aangeboden van 5 euro als welkom bij ons in Haren.

We hebben ons werk in de gemeenteraad van Haren weer met veel inzet gedaan. We mochten daarvoor ook allemaal weer de kracht en de gezondheid van God voor ontvangen en daar zijn we dankbaar voor. We zullen er ook het komende jaar weer voor biddendat God ons de kracht wil blijven geven ook als de omstandigheden niet altijdgemakkelijk zijn. Maar dat we ons als fractie blijven realiseren dat we ons inzetten voor de inwoners van de gemeente Haren en dat we het niet voor onszelf doen.

Wij doen als fractie ons werk in dienst van het belang van de samenleving als geheel. Soms is dat lastig en is de verleiding aanwezig om op te komen voor belangengroepen of enkelingen, hetgeen ook niet altijd te voorkomen is. We willen ons werk vooral integer doen, constructief, kritisch en met een open vizier. We willen daarbij in onze standpunten uitgaan van de Bijbel, maar ook handelen in de geest daarvan en onze houding in de raad daardoor laten bepalen.

Namens de fractie,

Dieta Praamstra  Haren

Voor eventuele vragen en opmerkingen ben ik te bereiken op 0630842649.

4/4/2016