jaarverslag 2016-2017

verslag 2016 - 2017

Jaarverslag van fractie ChristenUnie Haren over 2017

 

Samenstelling fractie:

• Dieta Praamstra            raadslid
• Jan Bouwkamp             plaatsvervangend commissielid
• Pieter Steenbergen       plaatsvervangend commissielid
• Luuk Klamer                  fractie lid

Afscheid Pieter Steenbergen

Pieter Steenbergen heeft zich teruggetrokken uit de fractie van de CU. Al enige tijd kon hij zich moeilijk vinden in het standpunt van de ChristenUnie over de herindeling met Groningen, maar ook over het proces dat daartoe zou moeten leiden. Hij heeft zijn beslissing met pijn in het hart genomen, maar hij is van oordeel dat het voor hem zelf en voor de fractie zo het beste is en het meest consequent. De fractie respecteert zijn beslissing en is hem dankbaar voor het vele werk dat hij, gedurende een lange reeks van jaren, namens de CU voor de gemeentepolitiek heeft gedaan als fractielid en als officieel raadscommissielid. Tijdens een etentje heeft de fractie afscheid van Pieter genomen.

 

Bestuurlijke toekomst

 Er zijn veel momenten waarop aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp bestuurlijke toekomst. Na de mislukte poging om met Tynaarlo in zee te gaan, kiest de gemeenteraad in december 2015 in meerderheid voor behoud van de zelfstandige status en verwerpt daarmee de mogelijkheid een eventuele fusie met Groningen/ Ten Boer te verkennen. De oppositie dringt tevergeefs aan op verkenning van beide mogelijkheden; ook wel de tweesporen- optie genoemd. 

In het voorjaar dringt ook de provincie er alsnog op aan, de deur naar de enig overgebleven herindelingspartner Groningen/Ten Boer, niet dicht te gooien, maar daarmee in gesprek te gaan. Diverse onderzoeken tonen aan dat de financiële positie van Haren kwetsbaar is, evenals de bestuurskracht in een bestuurlijke omgeving die alsmaar groter en complexere wordt. De provincie legt er de vinger bij, dat de gemeente nog geen plan klaar heeft, om behoud van zelfstandigheid geloofwaardig te maken. Er moet een aantal problemen opgelost worden zoals die in diverse onafhankelijke rapporten worden vermeld. Met name de problemen die in het zogenaamde B&A rapport worden gesignaleerd. 

Bovendien dringt de tijd, dat Haren nog zou kunnen instappen in de wettelijke procedure, waarin een herindeling van gemeenten wordt geregeld. Deze zogenaamde ARHI- procedure liep al een tijdje mbt tot de voorgenomen fusie tussen Groningen en Ten Boer. 

Eind maart ziet de gemeenteraad zich door de provincie gedwongen alsnog de beide sporen te gaan volgen. De coalitie wil zich echter in hoofdzaak richten op het spoor van zelfstandigheid en neemt onder protest deel aan het  overleg met G/ TB. In april wordt in hoog tempo het plan Beterr Haren in elkaar gezet. in dat plan wordt uiteengezet op welke wijze Haren zelfstandig zou kunnen blijven. 

De provincie is na doorrekening van het plan Beterr Haren echter van oordeel, dat dit plan onvoldoende uitzicht biedt op verbetering. Bovendien zullen de offers die in de voorzieningensfeer gebracht moeten worden groot zijn.

In de zomer steunt het college een plan van he burgercomité om Beterr Haren door te laten rekenen door de RUG. Het college trekt uit dat rapport de conclusie dat Haren met wat financiële aanpassingen zelfstandig verder zou kunnen.  Deze conclusie leidt er toe dat de gemeenteraad besluit om uit het overleg met Groningen en Ten Boer te stappen. Daarmee onttrekt het gemeentebestuur zich aan de verantwoordelijkheid de belangen van de inwoners van Haren te behartigen, in het geval Haren toch moet herindelen. De CU heeft deze houding van de gemeente teleurstellend genoemd. Weglopen betekent hier, dat een eventuele fusie tussen de drie gemeenten over en zonder de inbreng van Haren zijn beslag krijgt. 

Om toch recht te doen aan de inbreng van Haren aan de onderhandelingstafel, besluit de provincie een onafhankelijke zaakwaarnemer aan te stellen in de persoon van mevrouw Marga Kool. Zij behartigt de belangen van de inwoners van Haren, maar heeft echter geen mandaat van het gemeentebestuur. Om toch aan voldoende input te komen spreekt mevrouw Kool met menig burger en maatschappelijke organisatie binnen onze gemeentegrenzen. Maar onze eigen bestuurders weigeren categorisch met haar in gesprek te gaan. Ze is zelfs niet welkom op het gemeentehuis. 

Op initiatief van de CU dient de oppositie een motie in om mevrouw Kool alsnog mandaat te geven namens het gemeentebestuur op te treden. Het gemeentebestuur zou dan de handen vrij krijgen voor eigen spoor en voor het afhandelen van de normale zaken, zo dachten we. Maar zoals te verwachten was, is deze motie kansloos. Toch hopen we dat er een goed signaal van uit gaat naar partnergemeenten en provincie. 

Intussen zijn veel ambtenaren vertrokken vanwege de onzekerheid rond hun baan. 

Mevrouw Kool stelt alles in het werk ook de belangen van de nog aanwezige ambtenaren te behartigen. 

In het najaar van het afgelopen jaar krijgen burgers en maatschappelijke organisaties gelegenheid zienswijzen in te dienen over de bestuurlijke toekomst. Van die mogelijkheid is veel gebruik gemaakt, ook door onze achterban. Mede op basis van die zienswijzen is het bestuursakkoord tot stand gekomen.

Inmiddels ligt het besluit van de provincie over herindeling met Groningen en Ten Boer bij de minister. Aan de nieuwe minister van binnenlandse zaken is straks de taak het voorstel door tweede en eerste kamer te loodsen. We gaan er vanuit dat de kamers instemmend zullen reageren. Achter de schermen wordt er nu druk gelobbyd. Zo hebben wijzelf tijden het proces veel contact gehad met de andere oppositiepartijen Groen Links en de PvdA, maar ook met onze fractiegenoten van de CU in Groningen en Ten Boer.

Andere onderwerpen

Door de vele aandacht voor de herindeling komen andere onderwerpen wel wat in het gedrang en lijkt ook de vaart er wat uit te zijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- Het vertrek van veel ambtenaren. In korte tijd vertrekken ruim 25 mensen en met hen veel kennis en ervaring uit het gemeentehuis. De werkdruk van de achtergebleven ambtenaren is erg hoog. Het is een probleem dat de bestuurskracht direct raakt en nier zomaar op te lossen is. 

- Het stationsgebied. De ontwikkeling daarvan stagneert door allerlei problemen. Sinds 24 maart 2017 is er goed nieuws. Er is een overeenkomst gesloten met  Pro Rail over de fietsentunnel bij het station. Dat is goed voor de bewoners van Oosterhaar en de verkeersafwikkeling op de Oude Middelhorst.

- Het DHE project aan de Oosterweg loopt als een trein. De planning was dat de laatste woningen in 2020 klaar zouden zijn maar zoals het nu lijkt, zijn alle woningen eind dit jaar al verkocht zijn. Maar er zit ook een andere kant aan. Het aantal aanmeldingen is voor een aantal basisscholen explosief gestegen, waardoor er een lokalen tekort is ontstaan. Hiermee had het college niet gerekend en het beloofde integraal huisvestingsplan is nog niet gereed. Er wordt gezicht naar ad hoc oplossingen.

- Het AZC in Onnen gaat volgens afspraak eind juli dicht. De bewoners worden overgeplaatst. College en Raad kijken kritisch naar de bestemming van het terrein, nu er straks geen gebruik meer van wordt gemaakt door het COA.

- De begroting voor 2017 is door de coalitiepartijen goedgekeurd en daardoor zijn er aanzienlijke lastenverzwaringen en bezuinigen doorgevoerd. 

- locatie brandweerkazerne. Zoals bekend is, kiest de gemeenteraad Voor de Westerse Drift. Er blijkt dat een aantal posten niet is meegenomen in de kostenraming. Met name de ontvlechting van de huidige gemeentewerf en brandweer leidt tot extra onvoorziene kosten. Het gaat zeker een miljoen meer kosten. Het college is er onduidelijk over of deze kostenpost eerder bekend was of eerder beken had kunnen zijn.

Tot slot

Het is best een dynamisch jaar geweest De verhoudingen in de raad hebben zich verhard door de scherpe tegenstellingen in opvatting over de bestuurlijke toekomst. Die tweedeling doet zich ook voor in de Harense samenleving. Toch willen we positief blijven en elk voorstel beoordelen op z'n merites. We willen persoon en zaak scheiden, hoe lastig dat soms ook is. We proberen de persoonlijke verhouding met het college, met iedereen in en om de raad, goed houden. We weten dat Gods hulp daarbij onmisbaar is. 

Met groet,

 Dieta Praamstra